Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
 • Fotografia w górnej animacji: palac-maly
 • Fotografia w górnej animacji: ratusz-maly
 • Fotografia w górnej animacji: rok_drzymaly_do_flshaa2
 • Fotografia w górnej animacji: woz-maly

Dane urzędu

Gmina Rakoniewice

Osiedle Drzymały 25

62-067 Rakoniewice

Tel.: 61 444 10 02

E-mail: sekretariat@rakoniewice.pl

NIP: 995-01-98-613

Regon: 631259324

Organizacja wewnętrzna Rady

 

Organizacja wewnętrzna Rady Miejskiej

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza, w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Kadencja Rady trwa 4 lata. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w  szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i  przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Organy Rady

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 • Przewodniczący,
 • I oraz II Wiceprzewodniczący,
 • Komisja Rewizyjna,
 • komisje stałe, wymienione w Statucie,
 • doraźne komisje do określonych zadań.

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:

 • zwołuje sesje Rady,
 • przewodniczy obradom,
 • sprawuje policję sesyjną,
 • kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
 • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 • podpisuje uchwały Rady,
 • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Miejskiego Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady.

Tryb pracy Rady

Sesje Rady

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 • postanowienia proceduralne,
 • deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
 • oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
 • apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
 • opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Sesje przygotowuje Przewodniczący.

Przygotowanie sesji obejmuje:

 • ustalenie porządku obrad,
 • ustalenie czasu i miejsca obrad,
 • zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia - jeden z  Wiceprzewodniczących. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Sekretarz i Skarbnik Gminy. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani - kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

Przebieg sesji

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o  przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w  miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".

Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji - nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

Pracownik Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.

Źródło:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
 2. Statut Miasta i Gminy Rakoniewice
Zamknij pasek info24
INFO24
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 • 10drzymaly
 • Leader
 • NSR
 • SISMS
 • Szlaki rowerowe
 • Wielkopolskie wydanie
 • Karta Dużej Rodziny
 • Orlik 2012

Kontakt

Gmina Rakoniewice
Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice
Tel.: 61 444 10 02
E-mail: sekretariat@rakoniewice.pl

NIP: 995-01-98-613
Regon: 631259324

Statystyki
Licznik odwiedzin:
5886361
Dzisiaj:
650
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.156.32.65
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij